ويژگي‌هاي كلي بافت قديم روستا

اين بافت از كوچه‌هاي پيچ در پيچ و باريك تشكيل شده و شامل محله‌هاي قديمي است. در اين بافت قطعات تفكيكي به طور نامنظم و به تبعيت از عوراض طبيعي زمين و حد مالكيت‌ها شكل گرفته است. فرم ساخت و سازها بسيار متنوع است.

اين بافت از كوچه‌هاي پيچ در پيچ و باريك تشكيل شده و شامل محله‌هاي قديمي است. در اين بافت قطعات تفكيكي به طور نامنظم و به تبعيت از عوراض طبيعي زمين و حد مالكيت‌ها شكل گرفته است. فرم ساخت و سازها بسيار متنوع است. هر محله دارا ي مركزيتي است كه تكيه، مسجد يا حسينيه اكثراً به همان نام در كنار ميدان مركزي دارد. ميادين فوق با يك محور اصلي سراسر بهم متصل شده اند. كوچه‌هاي متعددي از اين محور منشعب گرديده و دسترسي واحدهاي مسكوني واقع در دل بافت را تامين مي‌نمايد.

از نگاهي ديگر به مجموعه روستای قدیمی بالاجاده از چند محله و زير محله تشكيل شده است. مجموعه مزبوردر مركز روستا قرار گرفته و عناصر گوناگون مانند مسجد، مغازه، قبرستاني درآن ديده مي‌شود. به طور كلي سير شكل‌گيري بافت قديم بالاجاده در امتداد محور اقتصادي فرهنگي كه از نظر سلطنتي شروع شده است.