با هم ساک سَر بیِلیم

http://bijar.ir/_bijarportal/images/bijar_food_blog/ash_porshkeh.jpgدوستان بزرگوار، ساك بخارديني!؟ اصلا دونی چیه!؟ حتما این محرم دله شم قسمت بویه که بخارین. نساء خاله امروز ام وسته ساك سربييشته. ساك، سبزي هستو نخود هستو آردُ سيرُ گوشتُ دِمبهُ نِمِك و تِرشي و دارگَرم.

http://bijar.ir/_bijarportal/images/bijar_food_blog/ash_porshkeh.jpg

سِلام دوستداران خواننده، كدبانوهاي عزيز، اَما بِئومي خدمت يكي از آشپزهاي معروف روستاي بالاجاده، به نام نساء خاله.

نساء خاله يكی از آشپزهايي هسته كه خوشبختانه اهالي محل وشان آشپزي ره خله قبول دارنه و هميشه وشان هنر ج بهره ورنه. عجب شانسي دارنه وشان خانواده كه هميشه وشان دست پج خوارنه، نا، شانس نيه سعادتيه كه نصيبشان بويه!

خا دوستان بزرگوار، ساك بخارديني!؟ اصلا دونی چیه!؟ حتما این محرم دله شم قسمت بویه که بخارین. نساء خاله امروز ام وسته ساك سربييشته. ساك، سبزي هستو نخود هستو آردُ سيرُ گوشتُ دِمبهُ نِمِك و تِرشي و دارگَرم. اول نُخودِ خام گیرمی، بعدِ خام بَییتِن گوشتُ و نخودُ و پیازه با هم سَر یِلمی.اینان که نیم پَت بَیینه وِنه سبزی که جعفری هسته ره شندمبی. یک ساعت که طول بَکشیه اسفناجِ آردِ مال کامبی شنِدِمبی وِن دِله. یکی از موادی که وِره خَله خوشمِزه کانده سیر هسته. راستی سیر داغُم بِل بووو. شعله ره کم کامبی تا مِلا مِلا جوش بِخاره.

شماره الان هوس كارده! نه؟ اميدوار هستمه كه با اين توضيحاتي كه هدامه بتونين خاش وسته خار و نوش جان هكانين.

راستي خوشمزگي هاي زندگي شم ياد ج نشو...