رايجي

یکی از طوایف بزرگ یانی سری است. اصلیت این گروه همان گونه که از نامش پیداست ، از یانه سر هزارجریب می باشد. به روایتی هم از خانواده های قدیم منطقه ی سوادکوه هستند که در زمان های پیشتر به هزارجریب مهاجرت کرده اند. آن چه پیداست اینان در اوایل دوره ی قاجار، در این منطقه مسکن داشتند و نیای بزرگ اینان سرکرده ی کردکوی (کرد محله) در زمان پادشاهی آقا محمد خان قاجار بود.