بني هاشمي

اين دسته ازسادات بهروايتياز سادات غرب مازندران و به روايتي ديگر از سادات شهرستان ساري هستند ، نياي آنها ، كربلايي سيد علي نام داشت.