فرخي

از خراسان به بالاجاده آمدند بناي آنها سلطان خراساني نام داشت چون زن او از خانواده فرخي بود پسرش يوسف ، فاميلي فرخي گرفت.