مهدياني

سنگ قبر ملک گشتاسف از طایفه ی مهدیان، که قدیمی ترین سند نوشتاری درباره بالاجاده می باشد حاکی از آن است که مهدیانی ها قدیمی ترین طایفه روستای بالاجاده می باشند.
با این حال مکان اولیه این گروه روشن نیست آن چه سالخوردگان محلی گفته اند: حاکی از آن است که اینان ابتدا در محلی به نام کرکه سور karkesor در حوالی ییلاق درازنو بوده و سپس جایی که بعدها به نام خودشان یعنی مهدییان لیلم lilem معروف شد مستقر شدند پس از آن به بالده ( بالاده ) آمده و در نهایت، قسمت جنوب غربی بالاجاده ی امروزی ساکن شدند. عده ای از آنها به خارج از آبادی رفته و در روستاها و شهرهای دیگر ساکن شدند که رحیمی های النگ ، صباغ در کردکوی و شاید مهدیانیان بهشهر از همین طایفه باشند. برخی گویند مهدییان های بالاجاده از محل کانه خل (= کهنه آبادی ) که در منطقه قصر کشه واقع است به بالاجاده آمده اند. این طایفه به مرور زمان بر اثر زاد و ولد گسترش پیدا کرده و خود به سه طایفه: 1- مهدیان  2- حشمتی  3 - منتظری  تقسیم شدند.