زنبورداری

زنبور داري نيز از فعاليت هاي اقتصادي است كه در اين محل ، سابقه دارد . زنبور داري محل تحت پوشش و حمايت «شركت زنبور داران گرگان» مي باشند و مقدار شكري كه در سال از شركت مزبور دريافت مي كنند، 10 كيلوگرم براي هر كندو است . زنبور داران بالاجاده به قرار زير مي باشند. 

 

برگرفته از کتاب سورم سرا