یک روز همراه با کشاورزان روستا + عکس

این روزها کشاورزان مشغول دروی لوبیا روغنی(سویا) هستند، هرچند محصول سویای امسال مرغوبیت خوبی نداشت و اکثر کشاورزان متضرر شده بودند؛ اما همچنان به امید لطف خدا مشغول (لوبیا درو)  بودند. در بعضی از زمینها به خاطر کوتاهی ساقه لوبیا، کمباین به خوبی محصول را درو نمی کرد، به ناچار کشاورزان با دست لوبیا را درو و تلمبار میکردن(یکجا کود می کردند) و سپس با دست به داخل دهانه کمباین می ریختند. این روزها کشاورزان مشغول دروی لوبیا روغنی(سویا) هستند، هرچند محصول سویای امسال مرغوبیت خوبی نداشت و اکثر کشاورزان متضرر شده بودند؛ اما همچنان به امید لطف خدا مشغول (لوبیا درو)  بودند.

در بعضی از زمینها به خاطر کوتاهی بیش از حد بوته، کمباین به خوبی قادر نبود تا محصول را درو کند (به قول کشاورزان: سرپا بزند)، به ناچار کشاورزان با دست بوته لوبیا را درو و تلمبار میکردن و سپس آن را با چنگک به داخل دهانه کمباین می ریختند.

بعد از برداشت محصول صاحبان برخی از مزارع، زمین خود را در اختیار دامدار قرار میدهند تا دام از بقایای محصول تغذیه کند. این هم به نفع کشاورز خواهد بود هم دامدار.

در روزهای بعد با شخم زمین و یک دوره ابتدایی دیسک زدن، کشاورز شروع به بذر پاشی می کند. اکثرا کشاورزان بالاجاده در این ماه برای محصول پاییزه کلزا (به علت خرید تضمینی) یا گندم را می کارند.

سپس یک مرحله دیگر زمین را دیسک سطحی می زنند تا بذر درون لایه ی سطحی از خاک قرار گیرد.

امیدواریم محصول آینده ی کشاورزان، ضررهایی که در فصل زراعی جاری به آنها وارد کرده را جبران کند و برکت بیشتری به دنبال داشته باشد.