وضعیت زمین شناختی روستای بالاجاده

قدیمی ترین رسوبات منطقه شیب های گرگان است که شامل شیب سبزه متاد یا باز , کوارتزیت مرمر واسلیت مربوط به دوره پرکامبرین می باشد که در محدوده جنگلی وجود داشته و بوسیله شن پوشیده شده است. در محدوده کوهستانی جنوب رسوباتی از قبیل شیل خاکستری , سیاه رنگ , سنگ آهک , سنگ آهک کارونی و شیل کنگلومرا , سلیستون , ماسه سنگ مربوط به سازندهای درود , جیرود , مبارکه و روته از دوران اول زمین شناسی است . در محدوده بخش رسوبات دوران شامل رخنمون محدودی از بوکسیت ولاتزیت های سازند الیکا در حوضه رودخانه نکا مربوط به دوره تریاس هستند و بخش اعظمی از نواحی کوهستانی وجنگلی منطقه از سنگ آهک سازند لار از دوران ژوراسیک پوشیده شده است .  در نیمه جنوبی بخش رسوبات دوران سوم بصورت سنگ جوش های قرمز رنگ مربوط به نئوژن رخنمون دارند. بخش اعظمی از سطح دشت و جلگه های شمالی از نهشته های دوران چهارم (کواترنری ) پوشیده شده که شامل لس ها و نهشته های پادگانه ای جوان و مخروطه افکنه آبرفتی است .پهنه رسوبی مزبور به دلیل سازندهای نرم و نفوذپذیری و مرفولوژی هموار از مراکز اصلی جذب جمعیت و پراکندگی سکونتگاه هاست که فعالیت اقتصادی و اصلی آنها کشاورزی وباغداری است . این محدوده بر روی دو واحد زمین ساختی و مرفولوژ بزرگ واقع شد است.
نیمه شمالی بخش بر روی زون گرگان – رشت  وبخش کوهستانی و جنوبی آن در زون ساختمانی البرز شرقی قرار دارد . این واحد توسط گسل عمده البرز که گسل خزر هم نامیده می شود از یکدیگر جدا می شوند . گسل البرز به طول تقریبی 550 کیلومتر از جنوب گنبد کاووس تا لاهیجان به موازات ساحل دریا کشیده شده است . گسیل مزبور بشدت فعال بوده و بسیاری از زلزله های منطقه در نتیجه جابجایی آن بوجود آمده است . بدین ترتیب گسل مزبور از جنوب امازاد روشن آباد و حدفاصل کوهپایه و دشت بصورت شرقی – غربی تا جنوب روستا سالیکنده عبور می کند و بسیاری از روستاها ی منطقه را مانند ایلوار یکدانگه , میاندره و سالیکنده و .... تهدید می کند.