زخم هایی که بالاخره به مرهم می رسند!!!

پس از انتقادات مستمر مردم که بارها در رسانه ها نیز منعکس شد، شورا و دهیاری از آغاز کار آسفالت معابر و خیابانهای سطح بالاجاده خبر داد.

پس از انتقادات مستمر مردم که بارها در رسانه ها نیز منعکس شد، شورا و دهیاری از آغاز کار آسفالت معابر و خیابانهای سطح بالاجاده خبر داد.

به گزارش خبرنگار سامانه اطلاع رسانی روستای بالاجاده، مردم ا ین روستا سال هاست از وجود چاله های معابر و گرد و غباریهایی که در اثر سرعت زیاد ماشین ها به وجود می آمدند رنج می برند. چاله هایی که مدتهاست از سوی ادارات و به بهانه های کاری مختلف کنده و به حال خود رها شده اند تا سیمایی زشت را از خود برجای بگذارند.

وجود این کنده کاری ها که سالهاست به پای روستا پیر شده اند انگشت انتقاد مردم بالاجاده را به سمت شورا و دهیاری این روستا نشانه گرفته و سالهاست شوراهای مختلفی آمدند و وعده آسفالت این چاله ها را به مردم دادند اما هیچ کدام نتوانستند بر این وعده ها لباس عمل بپوشانند.